Intrebari frecvente

Cele mai frecvente intrebari si raspunsurile lor.

In contul unic al asociației de proprietari prin transfer bancar;
Online, cu cardul, prin www.e-bloc.ro (vezi link primit pe e-mail de la administrator) și Pago – înregistrare plată instant, comision 0,99%;
Stațiile de plată SelfPay – înregistrare plată instant, comision 2,4 lei;
Terminalele Qiwi – înregistrare plată instant, comision 2,4 lei;
PayPoint – înregistrare plată următoarea zi, comision 1,79 lei;
Un-doi și Orange Money – înregistrare plată instant, comision 1,79 lei;
Cash – în ziua de Casierie de la sediul asociației din care faci parte (vezi ziua de încasare în partea de jos a listei de întreținere de la Avizier)

Înființarea unei asociații de proprietari este o necesitate, nu o obligație. Legea 196/2018 reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
De la 28 septembrie 2018, data intrării în vigoare a legii nr. 196/2018, în termen de 12 luni, asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care NU au fost reorganizate în asociații de proprietari au obligația să se reorganizeze în conformitate cu legea nou. La prima abatere privind acest lucru se primește avertisment, după care persoanele fizice sau juridice vinovate pot primi amendă 200 lei – 1000 lei.

Membrul al unei asociații de proprietari este proprietarul locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință dintr-un condominiu, semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație.

Pentru a deveni membru într-o asociație de proprietari este nevoie, în primul rând, să dețineți un act de proprietate asupra unui imobil ce face parte din acea asociație de proprietari și să demonstrați acest lucru cu o copie a documentului.
Dacă asociația este deja înființată și din diverse motive nu ați semnat acordul de asociere, puteți transmite, către Președinte, o cerere de aderare la asociația de proprietari, fără alte formalități.
În legea 196/2018 art. 17 alin. (7) se spun următoarele: ”Înscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere. Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de înfiinţare a asociaţiei, se păstrează la sediul asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.”

Proprietarul care NU este membru al asociației de proprietari, din propria voință, poate participa la ședințele adunării generale a proprietarilor membri ai asociației de proprietari în calitate de observator, pentru a se informa, însă fără să aibă dreptul de a vota sau de a avea o opinie.

În titlul de proprietate al unui imobil fiecare proprietar va avea specificată cota-parte indiviză. Aceasta reprezintă cota de proprietate din proprietatea comună ce revine fiecărei proprietăți în parte indiferent de destinația acesteia.
În legea 196/2018, art. 2 alin. (l) ”cotă-parte indiviză – cota-parte de proprietate comună forţată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual şi este calculată ca raportul dintre suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi suma suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale din condominiu. Suma cotelor-părţi indivize trebuie să fie egală cu 100%; în caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, conform suprafeţelor utile”.

Adunarea generală ordinară se poate convoca de către:
a. preşedintele asociaţiei de proprietari sau comitetul executiv;
b. cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

Un condominiu este un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună.
Conform legii 196/2018 constituie condominiu:
Clădiri cu mai multe locuințe sau spații cu altă destinație în care există proprietăți individuale și proprietăți comune;
Clădiri multietajate;
Un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună;
Un ansamblu rezidențial format din locuințe și/sau construcții cu altă destinație, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale.

Da, este obligatoriu. În articolele 71 și 72 din legea 196/2018 se prevăd următoarele:
Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Fondul de reparaţii este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.
Asociaţia de proprietari este obligată să stabilească cuantumul şi cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment în scopul asigurării sumelor necesare pentru a acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice (se are în vedere valoarea cea mai mare a cheltuielilor dintr-o luna din anul trecut de ex.).
Ambele fonduri se depun în contul unic al asociației de proprietari iar administratorul va emite chitanță separată pentru fiecare fond;
Asociațiile care nu au în vedere constituirea fondului de rulment și a celui de reparații vor primi la prima abatere un avertisment. După care, dacă nu vor lua în considerare constituirea acestor doua fonduri obligatorii, pot primi, de la instituțiile abilitate, amendă între 2500-3000 de lei.

Desemnarea administratorului și semnarea contractului de administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de președintele asociației de proprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, și decizia se comunică tuturor proprietarilor. Astfel ca, tot comitetul executiv, reprezentat de președinte poate demite administratorul, decizie ce se comunica tuturor proprietarilor.

Candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de legea 196/2018, precum și alte documente solicitate printre care, obligatoriu sunt:
Atestatul – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare profesională sunt atestate de către Primar;
Cazierul judiciar care atestă că nu a suferit nici o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară.
La solicitarea asociațiilor de proprietari, administratorii sunt obligați să încheie pe cheltuiala proprie polițe de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru protejarea intereselor proprietarilor și ale asociației de proprietari împotriva riscurilor aferente activității de administrare într-un condominiu.

Administratorul unei asociații de proprietari este angajat în vederea prestării serviciilor de administrare, de gestionare a bunurilor materiale și a fondurilor bănești. Acesta are putere de execuție cu acordul asociației de proprietari și NU are puterea să ia hotărâri și decizii personale cu privire la organizarea și funcționarea asociației. Administratorul pune în aplicare deciziile Comitetului executiv și hotărârile Adunării Generale la cererea acestora.

Funcția de președinte al asociației de proprietari poate fi ocupată, prin votul majorității proprietarilor, de către un proprietar, membru al asociației de proprietari. Funcția de președinte poate fi remunerată printr-un contract de mandat.

Președintele NU este mai presus de proprietari. Președintele NU are puterea să ia hotărâri și decizii personale cu privire la reguli și regulamente interne ale asociației de proprietari.
Președintele este ales de majoritatea proprietarilor să le reprezinte interesele în cadrul asociației de proprietari. Președintele are puterea juridică în fața angajaților/prestatorilor de servicii ale asociației de proprietari, de a-i angaja, de a-i urmări că își desfășoară activitatea în interesul proprietarilor și de a-i demite. Președintele are puterea juridică de a conduce ședințele comitetului executiv și ale adunării generale. De asemenea, are puterea juridică de a convoca adunarea generală atunci când observă că este afectată activitate asociației.
Președintele se subordonează adunării generale a asociației de proprietari și a deciziei majorității proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

Cenzorul sau Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor legii 196/2018 de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.
Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.
Dacă Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puţin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.
În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal.
Cenzorul are obligația să constate și să raporteze președintelui, în scris, aspecte cu privire la activitatea financiar-contabilă sau juridică din cadrul asociației de proprietari, inclusiv concluzii și recomandări conform reglementarilor legale în vigoare.
Cenzorul NU are puterea să ia hotărâri și decizii personale cu privire la activitatea din cadrul asociației de proprietari.

Constatarea contravențiilor se efectuează de către persoanele împuternicite ale următoarelor instituții:
Inspectoratul de Stat în Construcții;
Primari sau împuterniciții acestora;
Poliția locală;
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
În anumite cazuri, agentul constatator aplică doar sancțiunea avertismentului, la care poate anexa un plan de remediere, care cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și un termen de conformare pentru fiecare faptă.

În Art. 66. din legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor se spun urmatoarele:
”(1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii:
a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia;
b) supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât şi personalul angajat;
c) în caz de urgenţă, cu acordul comitetului executiv, iniţiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului;
d) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate şi în mod profesional;
e) execută dispoziţiile prevăzute în hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari, în conformitate cu prezenta lege, regulamentul condominiului şi conform contractului de administrare;
f) organizează şi conduce contabilitatea în partidă simplă şi activitatea de casierie;
g) gestionează, separat pentru fiecare asociaţie, bunurile materiale şi fondurile băneşti ale asociaţiei, conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor comitetului executiv;
h) propune, cel târziu până la sfârşitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
i) efectuează formalităţile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea condominiului, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
j) asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale şi deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k) are obligaţia prezentării tuturor datelor, documentelor şi informaţilor privind conţinutul şi respectarea contractului de administrare, precum şi a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestaţiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar;
l) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment şi fondul de reparaţii constituite la dispoziţia asociaţiei de proprietari, precum şi alte fonduri constituite de către aceasta;
m) calculează, întocmeşte, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv şi afişează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreţinere, întocmită conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii;
n) întocmeşte lunar şi depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv;
o) afişează lunar, la avizier, lista de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care cuprinde inclusiv veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune;
p) asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părţilor comune, funcţionalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu şi a celor de acces, intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă preşedintelui asociaţiei de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari în conformitate cu legea.
(2) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociaţiei de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.
(3) Administratorul are obligaţia de a ţine evidenţe contabile separate pentru fiecare condominiu în parte pe care îl are în administrare.”

În Art. 57. din legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor se spun urmatoarele:
”Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii:
a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă;
b) semnează documentele asociaţiei de proprietari;
c) supraveghează şi urmăreşte corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv;
d) aduce la cunoştinţă proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului condominiului;
e) răspunde în scris la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;
f) gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin asociaţiei de proprietari în raport cu autorităţile publice;
g) prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociaţiei, oferind toate informaţiile solicitate;
h) poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare;
i) întocmeşte şi actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j) păstrează şi asigură completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari;
k) întocmeşte tabelul convocator şi afişul pentru avizier pentru adunările generale şi asigură semnarea acestuia de către proprietari;
l) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;
m) afişează programul de încasări şi datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv şi ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;
n) afişează la avizier hotărârile adunării generale şi ale şedinţelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
o) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociaţiile de proprietari, preşedintele convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociaţiei;
p) informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informaţiilor furnizate de autorităţile administraţiei publice locale;
q) conduce şedinţele adunărilor generale şi ale comitetului executiv;
r) afişează la avizier lista contractelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice, cu administratorul şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei;
s) afişează la avizier lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.”

În Art. 55. din legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor se spun urmatoarele:
”Comitetul executiv are următoarele atribuții:
a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar;
b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere şi a regulamentului condominiului;
c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari;
d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi;
e) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale;
f) stabileşte condiţiile privind folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune, conform prevederilor legale;
g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părţi indivize rezultate în urma modificării suprafeţelor utile ale locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu;
h) întocmeşte şi propune adunării generale planuri de măsuri şi activităţi şi urmăreşte realizarea lor;
i) supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, inclusiv situaţia încasărilor şi plăţilor lunare;
j) stabileşte programul de încasări al asociaţiei de proprietari;
k) îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare;
l) este consultat în legătură cu toate activităţile care implică asociaţia de proprietari;
m) asigură urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenţă a acesteia;
n) gestionează situaţiile excepţionale şi de criză;
o) urmăreşte recuperarea eventualelor creanţe ale asociaţiei;
p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obţinute pentru consolidare, reabilitare termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a condominiului şi alte lucrări;
q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei, în conformitate cu art. 77 şi cu prevederile legale în vigoare;
r) notifică instituţiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare;
s) ţine evidenţa şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociaţiei de proprietari;
t) propune adunării generale cuantumul indemnizaţiilor, precum şi numărul şi funcţiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociaţiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a condominiului, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;
u) exercită alte atribuţii legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.”

Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membrii ai asociatiei de proprietari.
După constituirea asociaţiei de proprietari va avea loc cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociaţiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puţin unei adunări generale a asociaţiei de proprietari aparţine preşedintelui asociaţiei de proprietari şi membrilor comitetului executiv.
Adunarea generală ordinară se convoacă de către:
a. preşedintele asociaţiei de proprietari sau comitetul executiv;
b. cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.
Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari sunt prezenţi personal sau prin reprezentanţi care au o împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarii în numele cărora votează.
Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociaţiei de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă şi se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări.
La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.
Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii de la data afişării acestora la loc vizibil, conform prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.
(Atr. 53) ”Atribuțiile Adunării generale sunt următoarele:
a. alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;
b. adoptă şi modifică statutul şi regulamentul condominiului;
c. adoptă, modifică sau revocă hotărâri;
d. adoptă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli;
e. adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizare, consolidare şi reabilitare termică şi eficienţă energetică a condominiului;
f. în baza acordului scris al tuturor proprietarilor adoptă hotărâri privind contractarea de împrumuturi de la bănci în vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea instalaţiilor şi dotărilor aferente, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creşterii calităţii ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale;
g. adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii şi indemnizaţii;
h. adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizaţiilor, precum şi asupra numărului şi funcţiilor personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociaţiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcţionare a condominiului, dar şi asupra valorii şi a modalităţilor de contractare, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;
i. stabileşte modalităţile şi tranşele de plată a contribuţiilor fiecărui proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform reglementărilor în vigoare;
j. stabileşte sistemul de penalizări pentru restanţele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale în vigoare;
k. mandatează preşedintele şi comitetul executiv pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrării şi bunei funcţionări a condominiului;
l. poate stabili plafoanele minime de la care achiziţionarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerinţele asociaţiei de proprietari, conform legislaţiei în vigoare;
m. exercită alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membri ai asociaţiei.”

În Art. 61. din legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor se spun următoarele:
”Cenzorul/Comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă;
c) verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator;
d) cel puţin o dată pe an întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri;
e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociaţiei de proprietari;
f) participă la adunările generale ale asociaţiei şi ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.”